Plakat Viva 2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо вас да се такмичење "Viva la Musica" неће одржати 2020. године. Видимо се наредне године на такмичењу ученика, надамо се без вирусне пандемије.Што се тиче реализације бесплатног акредитованог стручног скупа, 


                       ОДЛАЖЕ СЕ
  
  ПРЕД ПОЧЕТАК НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Бићемо у контакту....пратите информације на сајту!
 

 11. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ "VIVA LA MUSICA"                    СРЕМСКА МИТРОВИЦА
у 13.00 - Т Р И Б И Н А 
            "Покрет као новина у Наставном плану и програму за солфеђо у                           основним музичким школама" - реализатор Мирјана  
             Недељковић,проф. МШ " Др Војислав 
             Вучковић ", Београд 

Музичка школа «Петар Кранчевић»
Сремска Митровица, Трг Житна пијаца бр. 28


                     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 11. ТАКМИЧЕЊА „VIVA LA MUSICA“ 

 Такмичење организују Стручна већа „теоретских“ предмета основне и средње музичке школе “Петар Кранчевић”; 
 Право учешћа на Такмичењу имају сви ученици музичких школа, који похађају наведене разреде (редовни и ванредни 
   ученици); 
 Старосна граница учесника на Такмичењу није лимитирана; 
 
                                                          
                                                             -КАТЕГОРИЈЕ- 

 Ове године такмичење ће бити подељено у 13 категорија: 
 
ОСНОВНА ШКОЛА 
 I категорија - III р. шестогодишње и II р.четворогодишње - солфеђо НОВО 
 II категорија - IV разред - солфеђо 
 III а категорија - V р. шестогодишње и III р. четворогодишње - солфеђо 
 III б категорија - V р. и III р. четворогодишње - теорија музике 
 IV а категорија – завршни разреди ОМШ - солфеђо 
 IV б категорија - завршни разреди ОМШ - теорија музике 


СРЕДЊА ШКОЛА 
 V а категорија - I разред - солфеђо 
 V б категорија - I разред – теорија музике 
 VI категорија - II разред - солфеђо 
 VII категорија - III разред - солфеђо 
 VIII а категорија - IV разред - солфеђо 
 VIII б категорија - IV разред - теорија музике 
 IX категорија - било која комбинација разреда средње школе - ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ
 
                                                           -ПРОПОЗИЦИЈЕ- 

I а категорија III р. шестогодишњег и II р. четворогодишњег ОМШ – солфеђо. Садржи само усмени део: 1. Мелодијски пример (познат ) из литературе до 2 предзнака, који се пева из нотног текста уз клавирску пратњу свог наставника или нашег корепетитора. Примери су унапред одређени и учесник извлачи један пред само извођење. Присутне су ознаке за темпо, карактер, динамику и артикулацију, које треба испоштовати и музички обликовати. Примери су објављени 1. фебруара 2020. године  на линку 2. Парлато пример (непознат) само у бас кључу, такт: 2/4, 3/4 и 2/2. Темпо/карактер је назначен. Парлато пример обухвата ритмику 2. разреда ОМШ.**бодовање: Мелодика до 60 бодова, Парлато до 40 бодова. 
II категорија IV разред ОМШ - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат. Усмени део: Мелодијски пример и Парлато Писмени део: Једногласни диктат: Дурски тоналитети до 2 предзнака, двочетвртински и трочетвртински такт, дужине 8 тактова. Диктира се камертон и тонични трозвук, затим се потврђује тоналитет певањем лествице солмизацијом и каденце коју формира испитивач. Диктат се свира једном у целини. Непосредно пред записивање диктата даје се врста такта. Диктира се по двотактима, а диктат се у целости понавља два пута. Усмени део:1. Мелодијски пример у тоналитету до 2 предзнака, виолински кључ, такт 2/4; 3/4. Присутна ознака темпа, карактера, динамике и артикулације. Пре извођења се свира камертон и тонични трозвук. 2. Парлато пример само у бас кључу, такт: 2/4, 3/4, 4/4 , 2/8, 3/8, и 6/8. Темпо/карактер је назначен, али није неопходна метрономска ознака. Парлато пример обухвата градиво трећег разреда.
IIIа категорија V р. шестогодишње и III р. четворогодишње школе - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат Усмени део: Мелодијски пример и Парлато Писмени део: Једногласни диктат: Тоналитет до два предзнака, 2/4, 3/4 такт, дужине 8 тактова. Диктира се камертон и тонични трозвук; затим се потврђује тоналитет певањем лествице солмизацијом и каденце коју формира испитивач. Диктат се свира једном у целини. Непосредно пред записивање диктата даје се врста такта. Диктира се по двотактима. Диктат се у целости понавља два пута. Усмени део: 1. Мелодијски пример: у тоналитету до 3 предзнака, виолински кључ; 2/4, 3/4, 6/8 такт са простом деобом тродела, садржи ознаке темпа, карактера, динамике и артикулације. Пре извођења се свира камертон и тонични трозвук. 2. Парлато пример само у бас кључу, у такту: 2/4, 3/4, 4/4, 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, Темпо/карактер је назначен, али није неопходна метрономска ознака. Парлато пример обухвата градиво претходног разреда. 
III б категорија V р. шестогодишње и III р. четворогодишње школе- теорија музике Тест из теорије музике: Тест је формиран у складу са Наставним планом и програмом основног музичког образовања и васпитња и обухвата следеће области: Лествице до пет предзнака: дур, мол (приподни, хармонски, мелодијски) и молдур - (писање предзнака у оба кључа, препознавање предзнака лествица препознавање и изградња лествица и њихових тетрахорада) Интервали до октаве (изградња и препознавање) Обртаји консонантних квинтакорада и дисонантни квинтакорди (изградња и препознавање) Доминантни и умањени септакорд (изградња од задатог тона и у тоналитету) Пребацивање мелодијаког примера у другу меру. Познавање основних музичких појмова. 
IV а категорија Завршни разреди ОМШ - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат. Усмени део: Мелодијски пример и Парлато. Писмени део: Једногласни диктат: Дијатонски, без алтерација, у тоналитету највише до четири предзнака; 2/4 и 3/4 такт, дужине 8 тактова. Кретање мелодије претежно у осминама, триоле и шеснаестине у лествичном покрету. Диктира се камертон и тонични трозвук, затим се потврђује тоналитет певањем лествице солмизацијом и каденце коју формира испитивач. Диктат се свира једном у целини. Непосредно пред записивање диктата даје се врста такта. Диктира се по двотактима или назнакама аутора. Диктат се у целости понавља два пута. Усмени део: 1. Мелодијски пример: у тоналитету до четири предзнака у виолинском кључу. Дијатоника са поступно уведеним алтерацијама. 2/4, 3/4, 4/4 и 6/8 такт, без поделе, али са фигурама: сичилијана и тирана. Присутна ознака темпа, карактера, динамике и артикулације. Пре извођења се свира камертон и тонични трозвук. 2. Парлато пример само у бас кључу, у такту са четвртином, осмином, половином и четвртином са тачком као јединицом бројања. Темпо/карактер је назначен. Парлато пример обухвата градиво претходног разреда. 
IV б категорија Завршни разреди ОМШ - теорија музике Тест из теорије музике: Тест је формиран на основу стеченог знања ученика по програму предмета Теорија музике завршних разреда, као и стеченог знања из претходних разреда. Тест обухвата следеће области: тонски систем, лествице (дур, молдур, мол [природни, хармонски и мелодијски]), тетрахорде (дурски, молски, хармонски, фригијски и лидијски), интервале до октаве, трозвуке и обртаје, четворозвуке и обртаје (D7 као МД; У7), анализу мелодијског одломка (музички изрази за темпо, карактер, динамику и артикулацију). 
Vа категорија I разред СМШ - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат. Усмени део: Мелодијски пример и Парлато. Писмени део: Једногласни диктат: почетни тоналитет до 2 предзнака, мутација и дијатоника, до 6 двотакта (12 тактова ), тактови: 6/8; 2/4; 3/4; даје се камертон, штим. Диктат се свира једном у целини, потврђује се тоналитет и врста такта. Диктира се по двотактима, а на крају једном у целини. Усмени део: 1. Мелодијски пример: почетни тоналитет до 3 предзнака; пример садржи мутацију и алтерације које су уведене поступно. Тактови: 6/8, 2/4, 3/4 , 4/4 .2. Парлато: тактови 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 и 2/2; могућа промена кључа. Парлато пример обухвата тежину градива шестог разреда и урађеног градива из првог разреда СМШ (четвороделна подела јединице бројања, триола на јединици бројања и мала триола, карактеристичне фигуре у 6/8 такту, употреба лигатуре). Садржи ознаке за темпо и артикулацију. 
V б категорија I разред СМШ - теорија музике Тест из теорије музике jе формиран у складу са захтевима годишњег испита и обухвата следеће области: лествице: дијатонске, модуси - изградња и препознавање (узлазно и силазно); тетрахорди–изградња и препознавање (узлазно и силазно) - дурски, молски, фригијски, хармонски, лидијски и умањени; врста; многостраност дурског, молског, фигијског и хармонског тетрахорда; интервали до дециме: изградња и препознавање (узлазно и силазно); акорди: дијатонски трозвуци – изградња (узлазно и силазно) и препознавање; лествични септакорди и доминантни септакорд са обртајима; тонски систем (бележење и именовање тонова у виолинском и бас кључу); разни изрази за темпо, динамику, артикулацију. 
VI категорија II разред СМШ - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат Усмени део: Мелодијски пример и Парлато Писмени део: Једногласни диктат: тоналитет до 2 предзнака; модулација у доминантни или паралелни тоналитет, може да садржи мутацију и алтерације поступно уведене, до 8 двотакта (16 тактова). Врсте тактова 6/8, 2/4, 3/4; даје се камертон, штим, диктат се свира једном у целини, потврђује се тоналитет и врста такта. Диктира се по двотактима а на крају се свира једном у целини. Усмени део: 1. Мелодијски пример: почетни тоналитет до 3 предзнака; пример садржи мутацију, модулацију у тоналитете првог квинтног сродства; алтерације су поступно уведене. Тактови са четвртином и четвртином са тачком као јединицом бројања. Примери садрже ознаке темпа, артикулације. 2. Парлато пример: урађено градиво другог разреда СМШ, осмоделна подела јединице бројања, триола на половини јединице бројања, дуола у осминском такту. Промена врсте такта ( четвртина у односу на четвртину са тачком и обрнуто ); у току вежбе могућа промена кључа и садржи ознаке темпа и артикулације. 
VII категорија III разред СМШ - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат Усмени део: Мелодијски пример и Парлато. Писмени део: Једногласни диктат: почетни тоналитет до три предзнака; модулација дијатонска, у најближи тоналитет; примена стабилних алтерација (скок у алтерацију са поступним разрешењем); могућа појава мутације; дужина до 16 тактова (8 двотакта); тактови: 2/4; 3/4; 6/8. Даје се камертон, штим; свира се једном у целости, потом по двотактима и на крају једном у целости. Усмени део: 1. Мелодијски пример: почетни тоналитет до четири предзнака; модулације, примена мутације, стабилних алтерација, примена алтерованих акорада (F53, N6, DD7). Тактови са четвртином, половином и четвртином са тачком као јединицом бројања. Примери садрже ознаке темпа, артикулације. 2. Парлато пример: градиво трећег разреда – осмоделна подела јединице бројања, примена дуола и квартола у четвртинским тактовима, мала триола у 6/8; промена врсте такта (четвртина или половина у односу на четвртину са тачком и обрнуто); могућа промена кључа; садржи ознаке за темпо и артикулацију. 
VIII а категорија IV разред СМШ - солфеђо Писмени део: Једногласни диктат; Двогласни диктат Усмени део: Диптих Писмени део: 1. Једногласни диктат: почетни тоналитет до четири предзнака са модулацијом; могућа појава мутације; алтерације уведене скоком; дужина до 16 тактова (8 двотакта); тактови: 2/4; 3/4; 6/8. Даје се камертон, штим; свира се једном у целости, потом по двотактима и на крају једном у целости. 2. Двогласни диктат: почетни тоналитет до три предзнака са појавом алтерације и мутације ( без модулација ); дужина до 8 тактова; тактови: 3/4; 6/8. Даје се камертон, штим; свира се једном у целости, потом по двотактима и на крају се диктат понавља два пута. Напомена: код диктата се не потврђују тоналитет и врсте такта! Усмени део: Диптих - 2 вежбе различитог карактера са елементима који се обрађују од 1. до 4. разреда (мутација, алтерације и модулације ) 
VIII б категорија IV разред СМШ - теорија музике Тест из теорије музике је формиран у складу са захтевима пријемног испита на факултетима и обухвата следеће области: лествице: дијатонске, хроматске, пентатонске, модуси, цигански и балкански мол, као и врсте тетрахорада истих; дијатонски и хроматски интервали до дециме: изградња, препознавање са хармонским и мелодијским разрешењем; многостраност дурског, молског, умањеног и прекомерног квинтакорда са обртајима; акорди: дијатонски трозвуци и четворозвуци са обртајима, алтеровани акорди дијатонског и хроматског типа: изградња и препознавање; алтерације; транспоновање мелодије: укључује све врсте тактова и све врсте кључева; аликвотни низ; разни изрази за темпо, динамику, артикулацију. 
IX категорија било који разред(и) СМШ - двогласно певање Групе се формирају по слободном избору. Један ученик може наступити само у једној двогласној комбинацији. Такмичење се састоји из: 

1. задатог примера који ће бити објављен на сајту такмичења - почетни тоналитет до три предзнака са појавом поступно уведених алтерација, мутације, модулација ( тоналитети првог квинтног сродства ), тактови са четвртином, половином и четвртином са тачком као јединицом бројања. ( у обзир могу доћи примери из литературе примерени вокалном извођењу)

Линк са обавезним двогласним примерима
  
2. примера са листа – почетни тоналитет до три предзнака са појавом поступно уведених алтерација, мутације, модулација ( тоналитети првог квинтног сродства ), тактови 3/4, 2/4 и 6/8 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ: 
 код мелодијских примера испитивач може да исправља грешке, 
 у парлато примерима испитивач не исправља грешке 
 израда теста из теорије музике траје 60 минута! 
 Примери, диктати и тестови из Теорије музике отварају се уз присуство свих чланова жирија 
 Испитивач руководи динамиком наступа сваког учесника, а поред њега су и чланови жирија који су одговорни за регуларност и уједначен  
 приступ сваком кандидату 
 Бодовање: диктат носи 40 бодова, мелодијски пример 40 бодова а парлато 20 бодова тако да максимум бодова које кандидат може  
 остварити је 100 бодова из Солфеђа. 
 Сваки члан жирија оцењује кандидате бодовима од 1 до 100; 
 Тест из Теорије музике носи 100 бодова; 
 Задати пример из Двогласног певања носи 40 бодова, а пример са листа 60 бодова тако да могући максимум износи 100 бодова; 
 Укупан резултат је средња оцена, без корекције; 
 По завршетку Такмичења резултати из сваке области су уведени и обрађени у бази података и објављује се потписана ранг листа са бројем 
 освојених поена 
 Жири је одговоран за тачност података ранг листе; 
 Жири је одговоран за регуларност тока Такмичења : o Распоред места на којима ученици седе током писменог дела; o Неометан наступ  
 кандидата; o Контролисано увођење кандидата за наступ на усменом делу Такмичења; o Регуларан избор примера пре наступа; o 
 Неометано посматрење задатих примера на усменом делу испита у трајању од 5 минута; o Редоследу наступа кандидата према датом 
 распореду; 
 Број награда је неограничен, а сви учесници ће добити дипломе за учешће; 
 Додељиваће се и титула победник категорије/Лауреат односно ученик/ци који имају највећи број бодова ( прва награда ) 
 Бодовања и подела награда је следећа: 
              90 – 100 бодова - прва награда 
              80 – 89,99 бодова - друга награда 
              70 – 79, 99 бодова - трећа награда 
              60 – 69, 99 бодова – похвала

Powered by WebExpress